on our video we said:
nick: wo xi haun tiao gao.
james:wo xi huan pao bu.
che:wo xi huan you yong.sport sentences.
we will be using puppets we are looking
forward to video the lesson!